مرکز هشدار الکترونیک (مها)

هر محلی اعم از خانه، مغازه، انبار و... که دارای اهمیت و ارزش مالی می باشد، نیاز به مراقبت و محافظت دارد. این امر در زمان هایی که مالک در اماکن مزبور حضور ندارد از اهمیت بیشتری برخوردار است و در نتیجه اگر امنیت در زمان های عدم حضور اشخاص افزایش یابد می توان این اطمینان را داد که اتفاقاتی نظیر سرقت در محل رخ نخواهد داد و یا در صورت وقوع، کمترین آسیب را در پی خواهد داشت. بنابراین اتصال به مرکز هشدار ا الکترونیک (مها) و مدیریت استفاده از آن منطقی و امری ضروری به نظر می آید.

اماکنی که بیشتر نیاز به نصب این سیستم ها دارند عبارتند از:

اماکن تجاری

اماکن مسکونی

اماکن آموزشی

اماکن درمانی

ادارات دولتی و خصوصی

اماکن صنعتی وکارخانجات

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

موزه ها و اماکن میراث فرهنگی

اماکن عمومی نظیر: پارکینگ ها، مکان های ورزشی، تفریحی و ...