رکز ﺸﺪار الکترونیک (مــهــا)

مها،سامانه اطلاع رسانی و اعلام خطر آنلاین و هوشمندی است . که به صورت 24 ساعته با کمک حسگرهای حرکتی،لرزشی و ... هر نوع تهدید (سرقت ,زورگیری و ...) را در زمان حضور یا عدم حضور مالک ، به مرکز هشدار الکترونیک اعلام می نماید.

مها به محض دریافت هشدار الکترونیکی،صحت آن را احراز و در کسری از ثانیه به مالک و مبادی امدادی از جمله پلیس اطلاع رسانی می نماید.

درباره مهاویژگی ها و مزایا

مراقبت شبانه روزی

از اماکن شما (مسکونی ، تجاری ، اداری و ...) توسط مها

روزانه هــــزار تومان !!!

شعبات استانی مهاتماس با ستاد مها

ﺷﻌﺐ آدرس ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻬﺮان، ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﻣﯿﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺎﻫﺮخ، ﭘﻼك22

021-88322808

021-88860860

021-88322806

021-88322807

ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﯾﺎر، ﻣﯿﺪان ﻧﻤﺎز، ﺑﻠﻮار رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(، ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر

021-65289400

021-65289401

021-65289402

021-65289403

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﻫﺪان، ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زال، ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان

054-33507864

054-33507865

054-33507869

054-33507870

ﮔﯿﻼن رﺷﺖ، ﭼﻬﺎرراه ﮔﻠﺴﺎر، ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺼﺎرى، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ، ﺟﻨﺐ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷ︀ت

013-33130270

013-33130271

013-33130273

013-33130252

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ اروﻣﯿﻪ، ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﻞ ﻣﺪرس، ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ

044-33439560

044-33439561

044-33439562

044-33439563